Секрети економіки. Особливості інвестування в криптовалюти

Секрети економіки. Особливості інвестування в криптовалюти

Інвестування

Шукайте інформацію за фразою "інвестування"?

Статті - інвестування

Які статті можна знайти на Google по фразі інвестування:

УДК 330.322 /075.8/ ББК 65.01 я 73 Д 18 ISBN 966-7257-34-7 Гриф надано Міністерством освіти і науки України. Лист № 2/1607 від 12.10.2000. Рецензенти: В.А. Євтушевський, доктор економічних наук, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки національного університету ім. Т. Шевченка. Ю.В. Ніколенко, доктор економічних наук, професор, академік АН ВШ України. О.Д. Данілов, Г.М. Івашина, О.Г. Чумаченко Д 18 Інвестування: Навчальний посібник. – Ірпінь, 2001. – 377с. У навчальному посібнику викладені теоретичні позиції щодо фінансових інструментів інвестиційної діяльності, охарактеризовані окремі фінансові інструменти, особливості їх випуску, обігу та методи оцінки вартості, розрахунку фондових індексів, формування та управління інвестиційним портфелем, оцінки ефективності і ризику портфелю. Висвітлюються питання управління реальними інвестиціями, розглядається порядок обгрунтування, методи експертної діагностики інвестиційних рішень та управління інвестиційним проектом. Навчальний посібник призначений для підготовки бакалаврів та магістрів усіх спеціалізацій економічних та юридичних навчальних закладів, а також для економістів та фінансистів підприємств, банків, інвестиційних та фінансових компаній, які здійснюють розробку та експертизу інвестиційних проектів, спеціалістів, які приймають рішення щодо інвестування в ті чи інші фінансові проекти.  Вступ 

Організаційно-економічні засади інвестування.  1. Теоретичні аспекти інвестиційної діяльності 1.1. Сутність інвестицій. Структура цінностей, що відносяться до інвестицій. 1.2. Класифікація інвестицій. Інвестиційна діяльність. 1.3. Ринкова модель інвестиційного процесу. Механізм ціноутворення на інвестиційному ринку. 1.4. Інвестиційний клімат та фактори, що його утворюють. 1.5. Інвестиційна сфера України

2. Суб’єкти інвестиційної діяльності 2.1. Класифікація суб’єктів інвестиційної діяльності. 2.2. Економічні засади взаємодії різних груп інвесторів. 2.3. Держава як суб’єкт інвестиційної діяльності. 2.4. Державне регулювання інвестиційного процесу. 2.5. Організаційна структура та форми діяльності інвестиційних компаній. 2.6. Розвиток інвестиційних компаній в Україні.

3. Іноземні інвестиції 3.1. Сутність іноземних інвестиції та їх класифікація. 3.2. Проблеми іноземного інвестування в Україні. 3.3. Державна політика заохочення іноземних інвестицій. 3.4. Інститути міжнародної інвестиційної діяльності.

4. Вільні економічні зони. 4.1. Історичні аспекти створення вільних економічних зон. 4.2. Сутність вільних економічних зон та їх роль у залученні іноземних інвестицій. 4.3. Нормативна база створення та діяльності ВЕЗ в Україні. 4.4. Сучасний стан ВЕЗ в Україні.

Фінансові інвестиції.  5. Цінні папери, порядок їх випуску та обігу. 5.1. Характеристика цінних паперів, їх класифікація та взаємозв’язок. 5.2. Документарна та бездокументарна форма ЦП. 5.3. Первинний та вторинний ринок цінних паперів. 5.4. Моделі ринку цінних паперів. 5.5. Учасники ринку цінних паперів.

6. Інститути ринку цінних паперів. 6.1. Біржі в сучасній ринковій інфраструктурі. 6.2. Функціонування бірж в Україні. 6.3. Депозитарії та зберігачі, реєстратори. 6.4. Національна депозитарна система. 6.5. Клірингова система. 6.6. Позабіржова фондова торгова система.

7. Фондові та біржові індекси. 7.1. Біржові індекси. 7.2. Індекси, що розраховуються на фондовому ринку України 7.3. Рейтингова оцінка акцій та облігацій. 7.4. Незалежні рейтингові агентства.

8. Управління портфелем цінних паперів. 8.1. Поняття та типи інвестиційного портфеля. 8.2. Сучасна портфельна теорія. 8.3. Методики оцінки вартості фінансових інструментів. 8.4. Сучасні методики оцінки ефективності портфеля цінних паперів.

Реальні інвестиції  9. Характеристика та обгрунтування реальних інвестиції. 9.1. Класифікація реальних інвестицій. 9.2. Життєвий цикл проекту. 9.3. Склад техніко-економічного обгрунтування інвестицій. 9.4. Бізнес-план інвестиційного проекту. 9.5. Маркетингове планування.

10. Діагностика прийняття інвестиційних рішень. 10.1. Фінансово-математичні основи інвестиційного проектування. 10.2. Загальна характеристика критеріїв та методів оцінки реальних інвестиційних проектів. 10.3. Період окупності проекту. 10.4. Облікова норма доходності. 10.5. Чиста теперішня вартість. 10.6. Внутрішня норма рентабельності. 10.7. Індекс прибутковості.

11. Фінансове планування реальних інвестицій. 11.1. Загальні основи планування капітальних вкладень. 11.2. Фінансування реальних інвестицій. 11.3. Оцінка вартості капіталу інвестиційного проекту. 11.4. Аналіз беззбитковості капіталовкладень та цільове планування прибутку. 11.5. Управління витратами інвестиційного проекту. Операційний важіль. 11.6. Визначення оптимального бюджету капіталовкладень. 11.7. Аналіз фінансових коефіцієнтів.

12. Оцінка і страхування ризиків проекту. 12.1. Поняття та види проектних ризиків. 12.2. Співвідношення ризику і доходу. 12.3. Аналіз чутливості проекту. 12.4. Аналіз сценаріїв проекту. 12.5. Метод імітаційного моделювання Монте-Карло. 12.6. Модель оцінки капітальних активів (МОКА) в оцінці доцільності інвестицій. 12.7. Механізми нейтралізації інвестиційних ризиків.

Додатки:  1. Фінансові таблиці. 2. Фонди, які надають гранти та кредити.

3. Нормативні акти, що регулюють інвестиційну діяльність Список літератури. Экономико-правовая библиотека

Source: http://www.vuzlib.su/invest_D/_index.htmВ інвестиційній практиці постійно приходиться враховувати фактор інфляції, яка через певний проміжок часу обезцінює вартість грошових коштів. Це пов’язано з тим, що ріст інфляції (індексу середніх цін) викликає відповідне зниження купівельної спроможності грошей.

Концепція врахування впливу фактора інфляції в керуванні різними аспектами ІД підприємства полягає в необхідності реального відображення вартості його інвестиційни хактивів і грошових потоків, а також у забезпеченні відшкодування втрат інвестиційних доходів, що викликані інфляційними процесами, при здійсненні різних інвестиційних операцій.

При розрахунках, які пов’язані з коректуванням грошових потоків в процесі інвестування з врахуванням інфляції, прийнято використовувати два основних поняття – номінальна та реальна сума грошових коштів.

Номінальна сума грошових коштів представляє собою оцінку її величини без врахування змін купівельної спроможності грошей.

Реальна сума грошових коштів представляє собою оцінку її величини з врахуванням змін купівельної спроможності грошей у зв’язку з процесом інфляції. Така оцінка може проводитися при визначенні як теперішньої, так і майбутньої вартості грошових коштів.

Якщо оцінка доходів і витрат відбувається при вільному інвестуванні за умов впливу ринкових процесів, то доцільно використовувати реальні виміри грошових потоків. Проте, коли інвестування відбувається за довгостроковими контрактами, оцінку грошових потоків більш коректно здійснювати в номінальних значеннях.

Перетворення номінальних грошових потоків на реальні можливе через використання відповідного індексу інфляції.

Наприклад: Грошовий потік від інвестицій розподілився по роках находження таким чином:

1-й рік – 1000грн;

2-й рік – 1000грн.

Зважаючи на те, що ставка дисконтування в інвестиційних розрахунках була прийнята на рівні 10%, теперішня вартість грошового потоку склала:

Р = 1000 грн. • 0,909 + 1000 грн. • 0,826 = 1735 грн.

Відомо, що індекс цін в ці роки становив, відповідно: 140; 145,6; та 151,4%.

Для переведення номінальних грошових потоків у реальні необхідно наведені індекси цін привести до базового періоду, тобто до нульового року інвестування.

Для року 0: 140 / 140 = 1;

Для року 1: 145,6 / 140 = 1,04;

Для року 2: 151,4 / 140 = 1,081.

Тоді реальні грошові потоки від інвестицій можна визначити таким чином:

Для року 0: 0 / 1 = 0;

Для року 1: 1000 / 1,04 = 961,5 грн.;

Для року 2: 1000 / 1,081 = 925,1 грн.

При оцінці в умовах інфляції вартість не повинна залежати від того, чи в номінальних, чи в реальних величинах її визначають. Об'єктивність оцінки досягається через застосування відповідної ставки дисконтування. Якщо потоки розглядаються в номінальних величинах, для їх оцінки має застосовуватись номінальна ставка. У випадку з реальними грошовими потоками оцінка відбувається через реальну ставку дисконтування.

Методичний інструментарій формування реальної процентної ставки з урахуванням фактора інфляції ґрунтується на прогнозованому номінальному її рівні на інвестиційному ринку (результати такого прогнозу відбиті звичайно в цінах ф'ючерсних і опціонних контрактів, що укладаються на фондовій біржі) і результатах прогнозу річних темпів інфляції. В основі розрахунку реальної процентної ставки з урахуванням фактора інфляції лежить Модель Фішера:

Ip = (I ­ TI) / (1 + TI), де: (18)

Ір – реальна процентна ставка у визначеному періоді (десятковий дріб);

І – номінальна процентна ставка у визначеному періоді (десятковий дріб);

ТІ – темп інфляції у визначеному періоді (десятковий дріб).

Приклад 15: Необхідно розрахувати реальну річну процентну ставку на майбутній рік виходячи з таких даних:

- номінальна річна процентна ставка по опціонних і ф'ючерсних операціях на фондовій біржі на майбутній рік склалася в розмірі 19 %;

- прогнозований річний темп інфляції становить 7%.

Підставляючи ці дані в Модель Фішера одержимо реальну річну процентну ставку в розмірі:

Ip = (0,19 – 0,07) / (1 + 0,07) = 0,112 (або 11,2%)

Методичний інструментарій оцінки вартості грошових коштів з урахуванням фактора інфляції дозволяє здійснювати розрахунки як майбутньої, так і теперішньої їх вартості з відповідною "інфляційною складовою". В основі цих розрахунків лежить сформована реальна процентна ставка.

1. При оцінці майбутньої вартості грошових коштів з урахуванням інфляції використовується формула, що являє собою модифікацію розглянутої раніше Моделі Фішера:

FIH = Р * [(1 + Ір) х (1 + ТІ)]t де (19)

FIH – номінальна майбутня вартість внеску (грошових коштів), що враховує інфляцію;

Р – первісна сума внеску;

Ір – реальна процентна ставка (десятковий дріб);

І – прогнозований темп інфляції (десятковий дріб);

t – кількість інтервалів, за якими здійснюються процентні платежі.

Приклад 16: Визначити номінальну майбутню вартість внеску з урахуванням інфляції, якщо:

- первісна сума внеску становить 1000 грн;

- реальна річна процентна ставка, використовувана для нарощування вартості внеску – 20 %;

- прогнозований річний темп інфляції – 12%;

- загальний період розміщення внеску – 3 роки при нарахуванні відсотка один раз на рік.

Підставляючи ці показники у вищенаведену формулу, одержимо номінальну майбутню вартість внеску, що враховує фактор інфляції:

FIH = 1000 х [(1 + 0,20) х (1 + 0,12)] 3 = 2428 грн.

2. Дійсна вартість коштів з урахуванням інфляції визначається за формулою:

Рр = FIH / [(1 + Ір) х (1 + ТІ)] t де (20)

Рр – реальна теперішня сума внеску (коштів), що враховує фактор інфляції;

FIH – очікувана номінальна майбутня вартість внеску (грошових коштів);

Ір – реальна процентна ставка, використовувана для дисконтування (десятковий дріб);

ТІ – прогнозований темп інфляції (десятковий дріб);

t – кількість інтервалів, за якими здійснюються процентні платежі.

Приклад 17: Необхідно визначити реальну вартість коштів за таких умов:

- очікувана номінальна майбутня вартість грошових коштів – 1000грн;

- реальна процентна ставка для дисконтування вартості - 20% за рік;

- прогнозований річний темп інфляції - 12 %;

- період дисконтування - 3 роки, а його інтервал - 1 рік.

Підставляючи ці показники у вищенаведену формулу, одержимо реальну теперішню суму грошових коштів, що враховує фактор інфляції:

Рр = 1000 / [(1 + 0,20) х (1 + 0,12)]3 = 412 грн.

В інвестиційних розрахунках важливо врахувати вплив на цінність проекту інфляції.

Якщо в умовах інфляції номінальну ставку відсотка розглядати як складну, то її можна умовно поділити на дві складові – реальну ставку і поправку на інфляцію, яку прийнятоназивати "інфляційною премією". Саме ця складова має забезпечити відшкодування інвестору втрат, що спричинені інфляцією, і отримання цільового розміру інвестиційного прибутку в реальному вимірі. Розмір даної премії, необхідний для компенсування втрат реальної суми доходу інвестора від інфляції, і розраховується по формулі:

Пі = Dp х Ti, де (21)

Пі - сума інфляційної премії;

Dp - реальний середньо ринковий рівень доходу від інвестицій;

Ti – річний темп інфляції.

Приклад 18. Розрахувати розмір річної інфляційної премії за таких умов:

- первісна вартість грошових коштів – 1000 грн.;

- прогнозований річний темп інфляції – 12%.

Пі = 1000 х 0,12 = 120 грн.

Відповідно загальна сума доходу за інвестиційним проектом (в номінальному розрахунку) складатиме:

DH = Dp + Пі ,де (22)

DH – номінальна сума доходу за інвестиційною операцією з урахуванням інфляції;

Dp – реальна сума доходу за інвестиційній операції, обчислена з використанням реальної процентної ставки;

Пі – сума інфляційної премії за період.

При визначенні необхідного рівня прибутковості інвестиційних операцій з урахуванням інфляції використовується формула:

PDH = (DH / Dp ) – 1, де (23)

PDH – необхідний рівень прибутковості з урахуванням інфляції, десятковим дробом;

DH – загальна номінальна сума необхідного доходу по інвестиційній операції в розглянутому періоді;

Dp – реальна сума необхідного доходу по інвестиційній операції в розглянутому періоді.

Слід зазначити, що прогнозування темпів інфляції являє собою досить складний і трудомісткий ймовірнісний процес, який значною мірою зазнає впливу суб'єктивних факторів. Тому в практиці інвестиційного менеджменту може бути використаний більш простий спосіб обліку фактора інфляції. З цією метою вартість грошових коштів при їх наступному нарощенні та розмір необхідного доходу при наступному його дисконтуванні перераховується заздалегідь з національної валюти в одну з "сильних" (тобто найменше підвладнийінфляції) вільно конвертованих валют. Процес нарощення і дисконтування вартості здійснюється потім по реальній процентній ставці (мінімальній реальній нормі прибутку на капітал). Такий спосіб оцінки дійсної чи майбутньої вартості необхідного доходу дозволяє взагалі виключити з її розрахунків фактор інфляції всередині країни.

Source: http://buklib.net/books/35272/Відео - інвестування

Що Ви можете знайти на YouTube:

Секрети економіки. Особливості інвестування в криптовалюти
инвестирование

Categories

Fiat: відгуки, ціни
Fiat: отзывы, цены
Generika apotheke
Interior Design: Conseils, prix
Internet Investiranje
Inwestycja w Internecie
Kako povećati konverziju stranice
Kako povečati pretvorbo spletne strani
Moderan zavjese
Modne zasłony
Rideaux: service, conseil
Wszystko o butach
Інвестування в інтернеті
Все о кроссовках
Все про кросівки
Готовые шторы: цена, отзывы
Готові штори: ціна, відгуки
Дах і будинок: поради, послуги
Дизайн интерьера дома: цена, отзывы
Дизайн интерьера: цена, отзывы
Дизайн интерьеров: советы, цена
Дизайн інтер'єру будинку: ціна, відгуки
Дизайн інтер'єрів
Дизайн інтер'єрів: поради, ціна
Димпломы, переводы документов: услуги, цены
Диплом, переклади документів: послуги, ціни
Для ділянки і будинку: матеріали, поради
Для участка и дома: материалы, советы
Дубленки
Дублянки
Инвестирование в интернете
Как повысить конверсию сайта
Канцтовари: бренд, ціна
Канцтовары: бренд, цена
Кожанные куртки
Крыша и дом: советы, услуги
Магазин трикотажа: выбор, цены
Магазин трикотажу: вибір, ціни
Модные шторы
Модні штори
Пошив штор: услуги, советы
Пошиття штор: послуги, поради
Проектирование вентиляции: услуги, цены
Проектування вентиляції: послуги, ціни
Регистрация общественной организации
Ремонт автомобилей
Ремонт автомобілів
Реєстрація приватного підприємства
Спортивная обувь: отзывы, цена
Спортивне взуття: відгуки, ціна
Шкіряні куртки
Як підвищити конверсію сайту
インテリアデザイン
ダポキセチン
治療薬 通販
薬 比較