Про проценти

Про проценти

Гроші під відсотки

Шукайте інформацію за фразою "гроші під відсотки"?

Ми допоможемо Вам!


Відео по фразі гроші під відсотки

Що Ви можете знайти на YouTube:

Про проценти

Статті по фразі гроші під відсотки

Які статті можна знайти на Google по фразі гроші під відсотки:

ІМ вимагає здійснення різного роду розрахунків, які пов’язані з потоками грошових коштів в різні періоди часу. Важливе значення в даних розрахунках відіграє оцінка вартості грошей в часі. Концепція такої оцінки базується на тому, що вартість грошей зі спливом часу змінюється з врахуванням норми прибутковості на грошовому ринку, в якості якої виступає норма позичкового відсотка. Під відсотком розуміють суму доходів від використання грошей на грошовому ринку. Враховуючи, що інвестування є часом досить довгий процес, в інвестиційній практиці часто приходиться порівнювати вартість грошей при початку їх інвестування з вартістю грошей при їх поверненні у вигляді майбутнього прибутку.

В процесі порівняння вартості грошових коштів при їх інвестуванні і поверненні використовують два основних поняття: майбутня вартість грошей і теперішня їх вартість.

Майбутня вартість грошей - це сума, інвестованих в теперішній момент коштів, в яку вони перетворяться через певний період часу, з врахуванням певної ставки відсотка. Визначення майбутньої вартості грошей пов’язано з процесом нарощування цієї вартості, яка представляє собою поетапне збільшення суми вкладу шляхом додавання до початкового його розміру суми відсотка (відсоткових платежів). Ця сума розраховується за допомогою відсоткової ставки. В розрахунках відсоткова ставка використовується не тільки як інструмент нарощування вартості грошових коштів, але і як вимірник ступеня доходності інвестиційних операцій.

Теперішня вартість грошей - це сума майбутніх грошових надходжень, наближених з врахуванням певної ставки відсотка (“дисконтна ставка”) до теперішнього періоду. Визначення теперішньої вартості грошей пов’язано з процесом дисконтування цієї вартості, яка представляє собою операцію, зворотну нарощуванню при обумовленому кінцевому розмірі грошових коштів. В цьому випадку сума відсотка (дисконту) віднімається з кінцевої суми (майбутньої вартості) грошових коштів. Така ситуація виникає в тих випадках, коли необхідно визначити стільки коштів необхідно інвестувати сьогодні для того, щоб через певний період часу отримати наперед обумовлену їх суму.

При проведенні розрахунків процеси нарощування і дисконтування вартості можуть здійснюватися як за простим, так і за складним відсотком. Прості відсотки застосовуються, як правило, при короткостроковому інвестуванні, а складні відсотки при довгостроковому.

Простим відсотком називається сума, яка нараховується за початковою (теперішньою) вартістю внеску в кінці одного періоду платежу, обумовленого умовами інвестування коштів (місяць, квартал, рік, і т.п.).

При розрахунку суми простого відсотка в процесі нарощування внеску використовується наступна формула:

J = P х t х r, де (1)

J - сума відсотка за певний період інвестування в цілому;

Ft і P - вартість однієї суми грошей у майбутньому (Ft) і теперішньому періоді (Р);

г – банківська річна ставка, ціна річного використання грошей (десятковий дріб);

t – порядковий номер року, починаючи з наступного за поточним, якому відповідає величина Р.

Приклад 1. Необхідно визначити суму простого відсотка за рік при наступних умовах: початкова сума внеску – 1000 у.о.; відсоткова ставка, яка виплачується щоквартально, - 20%. Підставляючи ці значення у формулу, отримаємо:

J = 1000 * 4 * 0,2 = 800 у.о.

А майбутня вартість внеску з врахуванням нарахованої суми відсотка визначається по формулі:

Ft = P + J = P х( 1 + tr). (2)

У нашому прикладі майбутня вартість внеску складатиме 1800 у.о. (1000+800).

Перехід від оцінки вартості грошей сьогодні до їхньої вартості у майбутньому називається компаундуванням, а (1 + tr) – коефіцієнтом компаундування. Його значення завжди повинні бути більше одиниці.

Приклад 2. Планування інвестицій, визначення їхньої доцільності, прибутковості завжди є прогнозуванням майбутніх доходів та витрат, тобто грошових потоків.

Чи мають однакову грошову цінність дохід в 10 тис. грн., який буде отримано цього року, і такий же дохід, отриманий через 3 роки?

Якщо ми маємо 10 тис. грн. зараз, то через рік за умови, що будемо зберігати їх у банку під 5% річних, вони вже дорівнюватимуть 10,5 тис. грн., ще через рік – 11 тис. грн. тощо. А щоб мати через рік 10 тис. грн., сьогодні треба покласти в банк (мати в наявності) 9,5 тис. грн.

З наведених вище прикладів випливає, що 10 тис. грн. сьогодні еквівалентні 10,5 тис. грн. через рік, 11 тис. грн. через 2 роки, 11,5 тис. грн. через 3 роки тощо. Тобто за рахунок банківської системи кошти можуть з великою надійністю зростати за рік на 5%.

Зворотний процес отримання сьогоднішнього еквіваленту вартості коштів, що мають бути у майбутньому, називається дисконтуванням.

При розрахунку суми простого відсотка в процесі дисконтування вартості грошових коштів (тобто суми дисконту) використовується наступна формула:

D = Ft - Ft х (1 / (1 + tr) , (3)

Де D – сума дисконту (по простим відсоткам) за обумовлений період інвестування в цілому.

Приклад 3. Необхідно визначити суму дисконта по простому відсотку за рік при наступних умовах: кінцева сума вкладу визначена в розмірі 1000 у.о.; дисконтна ставка складає 20% в квартал. Підставивши дані значення у формулу, отримаємо:

D = 1000 –1000 х (1 / (1+4х0,2) = 444 у.о.

Загальна формула приведення обсягу коштів майбутнього періоду (Ft) до еквівалентного обсягу поточного року (Р) має вигляд:

Р = Ft - D = Ft х (1 / (1 + tr) (4)

В нашому прикладі теперішня вартість інвестицій, які необхідні для отримання через рік 1000 у.о., повинна складати 556 у. о. (1000 - 444).

Використаний в цих випадках множник 1 / (1+tr) називається дисконтним множником (коефіцієнтом) простих відсотків, значення якого завжди повинно бути менше одиниці.

Якщо рівень г прогнозується змінним для різних років, то формула приведення обсягу грошових надходжень у році t до поточного року має вигляд:

Р = Ft х (1 / (1+г1t1)(1+г2t2)...(1+гiti) (5)

Приклад 4. Яким коштам сьогодні еквівалентна сума у 100 тис. грн., що буде отримана через 3 роки (річний процент - 5%)?

Дисконтування за формулою (4) дає відповідь - 86 тис. грн.

P = 100000 / ( 1 + 0,05 ) 3 = 86000 (грн.)

Приклад 5. Які кошти треба мати сьогодні, щоб через 5 років повернути борг у 500 тис. грн. (банківський депозитний процент у перші два роки – 3,5%, у наступні три роки – 5%).

Треба привести вартість майбутніх коштів (Ft ) за формулою (5) до поточного періоду (Р):

P = 500000 * (1 / (( 1 + 0,035 * 2 ) ( 1 + 0,05 * 3 ))) = 406504 (грн.)Pс = 500000 / ( 1 + 0,035 )2 ( 1 + 0,05 )3 = 400000 (грн.) –складний процент.

Складними відсотками – називається сума доходу, яка утворюється у результаті інвестування при умові, що сума нарахованого простого відсотка не виплачується після кожного періоду, а додається до суми основного внеску і в наступному періоді сама приносить дохід.

При розрахунку суми внеску в процесі його зростання (нарощування) за складними відсотками Ftс використовується наступна формула:

Ftс = P ( 1 + r )t (6)

Відповідно сума відсотка Jc в цьому випадку визначатиметься за формулою:

Приклад 6. Необхідно визначити майбутню вартість внеску і суму складного відсотка за весь період інвестування при наступних умовах: першопочаткова вартість внеску – 1000 у.о.; ставка відсотка при розрахунку суми складного відсотка встановлена в розмірі 20% у квартал; загальни йперіод інвестування 1 рік. Підставляючи ці значення у формули 6 та 7, отримаємо:

Ftс = 1000 * ( 1 + 0,2 )4 = 2074 у.о.

Jc = 2074 – 1000 = 1074 у.о.

Графічно процес зростання вартості внеску по складним відсоткам буде мати наступні числа 1200 –1 квартал; 1440 – 2; 1728 – 3; 2074 – 4.

Приклад 7. Треба визначити доцільність двох проектів. Маючи 100 тис. грн., купити дім з метою його продажу через 5 років за 120 тис. грн., чи покласти ці 100 тис. грн. у банк під 5% річних?

Інвестиції у нерухомість уможливлять через 5 років отримати 120 тис. грн. Інвестиції у банківські депозитні сертифікати дадуть змогу отримати:

100х(1 + 0,05)5 = 128 (тис. грн.).

Порівняння 120 і 128 тис. грн. свідчить на користь проекту останнього. Зауважимо надалі, що можливість використання грошей просто як вклад та зберігання у надійному банку або іншим безризиковим способом, що приносить щорічні проценти приросту вкладених коштів, є альтернативним варіантом використання інвестицій для будь-якого інвестиційного проекту. Цей принцип лежить в основі визначення чистої приведеної вартості проекту за допомогою дисконтування.

При розрахунку теперішньої вартості грошових коштів в процесі дисконтування за складними відсотками використовується наступна формула:

Pc =Ft х (1 / ( 1 + r)t (8)

Відповідно сума дисконту в цьому випадку визначається за формулою:

Приклад 8. Необхідно визначити теперішню вартість грошових коштів і суму дисконту за складними відсотками за рік якщо: майбутня вартість грошових коштів визначена в розмірі 1000 у.о.; ставка для дисконтування складного відсотка складає 20% за квартал. Підставляючи ці значення у формули 8 та 9, отримаємо:

Pc = 1000 * (1/ (1 + 0,2 )4 )= 482 у.о.;

Dc = 1000 – 482 = 518 у.о.

Графічно процес зростання вартості внеску по складним відсоткам буде мати наступні числа 883 –1 квартал; 694 – 2; 578 – 3; 482 – 4.

Множники ( 1 + r)t і 1 / ( 1 + r)t називаються, відповідно, множником зростання і множником дисконтування складних відсотків. З врахуванням математично розрахованих множників зростання і дисконтування складних відсотків розроблені спеціальні таблиці, з допомогою яких при заданих розмірах ставки відсотка і кількості платіжних періодів можна легко вирахувати теперішню або майбутню вартість грошових коштів.

При оцінці вартості грошей в часі необхідно враховувати, що результат оцінки залежить не тільки від розміру відсотка, але і від періодичності виплат (або кількості платіжних періодів) на протязі одного і того ж самого терміну. Іноді буває більш вигідним інвестування грошей під меншу ставку відсотка, але з більшою періодичністю виплат.

Приклад 9. Перед інвестором ст

Source: http://znaj.ua/news/economics/34197/ak-poklasti-groshi-na-depozit-abi-yih-ne-vtratiti-7-porad-ekserta.html
Цього року закрилося більше двох десятків банків. Деяким клієнтам Фонд гарантування вкладів вже почав відшкодовувати депозити. Комусь - почне після оформлення всіх необхідних документів про банкрутство. Зазвичай процес ліквідації банку триває від 3 до 9 місяців.

"До вибору банків варто підходити дуже зважено, особливо в умовах економічної кризи. У разі дефирсифікації своїх заощаджень і поділу депозитного портфеля на кілька валют, можна себе убезпечити не лише від втрат внаслідок банкрутства банків, а й у випадку серйозних валютних коливань", - пояснює "Знай" Олександр Охріменко, президент Українського аналітичного центру. Він розповідає, як правильно вкладати свої заощадження, щоб їх не втратити.

1. В жодну фінустанову - не більше 150 тис.грн

"Фонд гарантування вкладів у разі банкрутства банку відшкодовує 200 тисяч гривень, але ця сума із відсотками. Якщо покладете 200 тисяч на депозит і на нього нарахують відсотки, вийде вже більше 200-тисячного ліміту. Якщо банк збанкрутує, відсотків не отримаєте", - пояснює експерт.

Читайте також ТОП-6 банківських хитрощів при укладення депозитного договору

2. Заощадження розділіть на декілька частин

"Не варто довіряти одній фінустанові, щоб про неї не казали друзі, реклама чи колеги. Ймовірність банкрутства має кожен банк. Тому свої гроші краще ділити на кілька частин. Звісно, якщо хочете вкласти невелику суму, наприклад, 5-7 тисяч гривень, в розділенні капіталу між трьома банками немає сенсу. А ось для сум понад 100 тисяч гривень це необхідно", - радить Олександр Охріменко.

3. Для депозиту оберіть три різні банки

"Це має бути державний, іноземний і маленький банк із високими відсотками. Перший зазвичай найнадійніший. Останній менш надійний, але найбільш прибутковий. У нього варто класти не більше 100 тисяч гривень".

4. Не нехтуйте дрібними банками

"Часто кажуть, що в маленькі банки вкладати ризиковано. Особливо, якщо там високі відсотки. Справді, чим більші депозитні відсотки, тим більша ймовірність, що банку необхідно швидко залучити кошти. Найкраще вкладати в таку фінустанову 25-35 відсотків від своїх заощаджень. Решту покласти в консервативні банки. Тоді отримаєте непоганий дохід від відсотків. У разі банкрутства дрібного банку, Фонд все поверне", - каже економіст.

5. Вкладайте у різній валюті

Варто формувати кошик валют – 40 відсотків у гривні, 30 – у доларах і 30 – у євро. Якщо якась із валют просяде, інша виросте. Тобто втрати в одному депозиті компенсуються прибутком в іншому.

6. Уважнопрочитайте депозитну угоду і додатки до неї

"Зазвичай саме у додатках банк ховає різноманітні комісії, збори та інші хитрощі. Наприклад, може знімати комісію за зняття депозиту чи нараховувати частину відсотків балами", - застерігає фахівець.

Source: http://buklib.net/books/35271/

деньги под проценты

Categories

Fiat: відгуки, ціни
Fiat: отзывы, цены
Generika apotheke
Interior Design: Conseils, prix
Internet Investiranje
Inwestycja w Internecie
Kako povećati konverziju stranice
Kako povečati pretvorbo spletne strani
Moderan zavjese
Modne zasłony
Rideaux: service, conseil
Wszystko o butach
Інвестування в інтернеті
Все о кроссовках
Все про кросівки
Готовые шторы: цена, отзывы
Готові штори: ціна, відгуки
Дах і будинок: поради, послуги
Дизайн интерьера дома: цена, отзывы
Дизайн интерьера: цена, отзывы
Дизайн интерьеров: советы, цена
Дизайн інтер'єру будинку: ціна, відгуки
Дизайн інтер'єрів
Дизайн інтер'єрів: поради, ціна
Димпломы, переводы документов: услуги, цены
Диплом, переклади документів: послуги, ціни
Для ділянки і будинку: матеріали, поради
Для участка и дома: материалы, советы
Дубленки
Дублянки
Инвестирование в интернете
Как повысить конверсию сайта
Канцтовари: бренд, ціна
Канцтовары: бренд, цена
Кожанные куртки
Крыша и дом: советы, услуги
Магазин трикотажа: выбор, цены
Магазин трикотажу: вибір, ціни
Модные шторы
Модні штори
Пошив штор: услуги, советы
Пошиття штор: послуги, поради
Проектирование вентиляции: услуги, цены
Проектування вентиляції: послуги, ціни
Регистрация общественной организации
Ремонт автомобилей
Ремонт автомобілів
Реєстрація приватного підприємства
Спортивная обувь: отзывы, цена
Спортивне взуття: відгуки, ціна
Шкіряні куртки
Як підвищити конверсію сайту
インテリアデザイン
ダポキセチン
治療薬 通販
薬 比較