Інвестування та ринки капіталів. Теорія

Інвестування та ринки капіталів. Теорія

Інвестування

Шукайте інформацію за фразою "інвестування"?

Ми допоможемо Вам!


Відео по фразі інвестування

Що Ви можете знайти на YouTube:

Інвестування та ринки капіталів. Теорія

Статті по фразі інвестування

Які статті можна знайти на Google по фразі інвестування:

Типові задачі з дисципліни "Інвестування"Зміст1. Майбутня вартість вкладу за складними відсотками2. Теперішня вартість ануїтету3. Теперішня вартість вкладу за складними відсотками4. Майбутня вартість ануїтету5. Ефективна відсоткова ставка6. Вигідність вкладання грошей в інвестиційний проект7. Внутрішня норма дохідності інвестицій8. Визначення спот-ставок, форвардної ставки, побудова кривої дохідності -- для чисто дисконтних облігацій9. Обчислення n - річних спот-ставок за форвардними ставками та побудова кривої дохідності10. Сподівана норма дохідності та ступінь ризику інвестиційного портфеля11. Найменш ризикований варіант вкладення капіталу за критерієм найменшого значення коефіцієнту варіації12. Дохід на одну акцію, дивідендна доходність акції, загальна доходність акціїЗадача 1Обчислити майбутню вартість вкладу через 18 місяців за складними відсотками, якщо початкова вартість вкладу -- 3000 грн., відсоткова ставка -- 8% у квартал.При нарахуванні складних відсотків до уваги береться періодичність їх нарахування протягом року. При всякому наступному нарахуванні відсотки нараховуються на загальну суму грошей, в яку входять вкладені кошти S = 300 грн. і прибутки попередніх періодів.З умови задачі треба розуміти так, що періодичність нарахування відсотків n = 1 квартал = 3 місяці. Кількість періодів нарахування відсотків залежить від терміну розміщення коштів Т = 18/3 = 6 кварталів; відсоткова ставка одного періоду -- tn = 8%.Тепер можемо застосувати формулу для розрахунку майбутньої вартості PT*n будь-якого нинішнього вкладу (чи позики):PT*n = S*(1+ tn)T*n = 3000*(1+ 0,08)^(6*1) = 4760,62 грн.Присутній тут множник (1+ tn)T*n називається множником нарощування. Як бачимо, сума в кінці терміну P6 = 4760,62 грн., а загальна сума відсотків за термін дії вкладу Т = 18 місяців становитиме p = 4760,62-3000 = 1760,62 грн.Задача 2Обчислити теперішню вартість ануїтету за 5 років, якщо сума ануїтетного платежу -- 700 грн.., річна відсоткова ставка -- 25%.Умови задачі дуже поверхневі: не вказаний метод нарахування ануїтетного відсотка -- чи попередній (пренумерандо), чи наступний (постнумерандо). Адже від цього залежить застосовувана в розрахунках формула. Тому будемо вважати, що "наш" ануїтет здійснюється на умові попередніх платежів (пренумерандо). В цьому випадку для розрахунку теперішньої вартості ануїтету використовується формула:РА = S*(1+ t)*(1+ t)-T / t.В цій формулі множник (1+ t)-T називається дисконтним множником.В нашому випадку маємо такі вихідні дані: S = 700 грн., t = 0,25, Т = 5 років. Отже, отримаємо:

РА = 700*(1+0,25)*(1+0,25)^-5/0,25 = 1146,88 грн.

Задача 3Обчислити теперішню вартість вкладу за складними відсотками, якщо кінцева вартість вкладу через 4 роки -- 10000 грн., річна відсоткова ставка -- 20%, темп інфляції -- 10%. Знайти реальну відсоткову ставку та інфляційну премію.При оцінці теперішньої вартості грошових коштів з урахуванням фактора інфляції використовується наступна формула:

Рр = S / [(1+t)*(1+tи)]T,

де в нашому випадку:

кількість інтервалів, по яким здійснюється кожний відсотковий платіж --Т = 4 роки,

очікувана номінальна вартість вкладу -- S = 10000 грн.,

реальна процентна ставка, що використовується в процесі дисконтування вартості -- t = 0,2,

прогнозний темп інфляції -- tи = 0,1.

Таким чином, за наведеною формулою отримаємо:

Рр = 10000/[(1+0,2)*(1+0,1)]^4 = 3293,85 грн.

Отже, за прийнятих даних реальна теперішня сума вкладу з урахуванням фактора інфляції складає лише 3293,85 грн. При цьому необхідний розмір щорічної інфляційної премії становитиме:

Пр = S* tи = 10000*0,1 = 1000 грн..,

а реальна відсоткова ставка буде:

tр = (t - tи) / (1 + tи) = (0,2-0,1)/(1+0,1) = 0,09 = 9%.

Задача 4Обчислити майбутню вартість ануїтету через 6 років, якщо сума ануїтетного платежу -- 100 грн.., річна відсоткова ставка -- 24%, темп інфляції -- 5%.Розв'язок цієї задачі здійснюється з використанням в якості річної відстоткової ставки t = 24% реальної відсоткової ставки tр з урахуванням темпу інфляції tи = 5%:tр = (t - tи) / (1 + tи) = (0,24-0,05)/(1+0,05) = 0,181 = 18,1%.З урахуванням саме цієї процентної ставки й підрахуємо майбутню вартість ануїтету, який здійснюється на умовах наступних платежів (постнумерандо):

SA = R*[(1+ tр)T - 1] / tр,

де в нашому випадку R = 100 грн., tр = 0,181, Т = 6 років. Отже:

SA = 100*[(1+0,181)^6 - 1]/0,181 = 946,58 грн.

Задача 5Що Ви обираєте: отримати 12000 грн. готівкою чи виплати по 2900 грн. на протязі 5 років при річній відсотковій ставці 18% з періодичністю виплат 3 рази на рік? (Обчислити для останнього варіанта ефективну відсоткову ставку.)Щоб відповісти на це запитання, треба розрахувати загальну майбутню суму Р випла

Source: http://www.rusnauka.com/8_DNI_2009/Economics/42123.doc.htm
Экономические науки/4.Инвестиционная деятельность и фондовые рынки

Буковинська державна фінансова академія, Україна

Стан, проблеми та перспективи іноземного інвестування в Україні

Розв'язання проблем трансформації національної економіки України на ринкових засадах, перехід до нових прогресивних технологічних процесів вимагає залучення значних обсягів інвестицій. За оцінками спеціалістів, для створення повноцінної експортно орієнтованої економіки Україні необхідно 40-50 млрд. дол. США. Внутрішні можливості інвестування наразі обмежені та залежать від загальноекономічної ситуації в Україні, яка нині негативно позначається на всіх інвестиційних процесах.

За оцінками фахівців, Україна має потенційні можливості для ефективного освоєння зовнішніх інвестицій у сумі 2-2,5 млрд. дол. США за рік. Така сума достатня для реконструкції пріоритетних галузей економіки впродовж 5 років. А при орієнтації лише на власні резерви цей процес неминуче триватиме 20 і більше років.

Потреба в іноземних інвестиціях визначається:

—                                 надзвичайно низькою інвестиційною активністю власних товаровиробників та громадян (в умовах тривалої економічної кризи, стагнації виробництва, шаленої інфляції процес внутрішнього капіталовкладення останнім часом практично зупинився);

—                      гострою необхідністю технічної та технологічної модернізації виробництва, всієї ринкової та соціальної інфраструктури шляхом імпорту сучасних технологій, машин та устаткування;

—                             потребою впровадження в усі сфери господарювання нових методів управління та маркетингу.

Згідно з ЗУ „Про режим іноземного інвестування” під іноземними інвестиціями розуміють усі „цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в об’єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з метою отримання прибутку чи досягнення соціального ефекту”.

Говорячи про іноземні інвестиції, необхідно, перш за все, розмежувати державні та приватні інвестиції.

Державні інвестиції –– це позики, кредити, які одна держава або групи держав надає іншій державі.

Під приватними розуміють інвестиції, які надають приватні фірми, компанії чи громадяни однієї країни відповідним суб’єктам іншої країни.

На мою думку, іноземний капітал може мати доступ у всі сфери економіки (за винятком тих, що перебувають у державній монополії) без шкоди для національних інтересів. Галузеві обмеження повинні поширюватись тільки на притік прямих інвестицій у галузі, пов'язані з безпосередньою експлуатацією національних природних ресурсів (наприклад, трубопроводи, видобувні галузі, придбання у власність землі), у виробничу інфраструктуру (енергомережі, дороги і т. ін.), телекомунікаційний та супутниковий зв'язок, галузі ВПК.

Зарубіжний капітал у формі підприємств із 100-відсотковою іноземною участю доцільно залучати у виробництво та переробку сільськогосподарської продукції, виробництво будівельних матеріалів, будівництво (у тому числі житлове), для випуску товарів народного споживання, у розвиток ділової інфраструктури. Через спільні підприємства Україна могла б отримати доступ до нових технологій, їх формування доцільно в тих самих галузях, що й підприємств зі 100-відсотковою іноземною участю, а також у галузі наукомістких виробництв, при приватизації оборонних підприємств, що підлягають конверсії, та у сферах діяльності, які ми називаємо „екологозберігаючими” [1].

Притік портфельних інвестицій слід стимулювати у всі галузі економіки. Вони забезпечують притік фінансових ресурсів без втрати контролю української сторони над об'єктом інвестування. Це перевага для країни, насамперед, такої, що пов'язана з видобуванням ресурсів надр. Проте сьогодні залученню портфельних іноземних інвестицій приділяється мало уваги, й їх в Україні практично немає.

Залучення інвестицій з-за кордону в цю галузь було б дуже корисним при розв'язанні ряду вузлових завдань. Серед них:

1.     Активізація використання існуючого виробничого потенціалу по видобуванню та переробці енергоресурсів, особливо в тих ланках, де можна в короткі строки здобути хорошу віддачу від вкладених коштів, наприклад, при інвестуванні комплексу заходів щодо введення в експлуатацію великого масиву сьогодні недіючих вугільних шахт Донецького, Придніпровського та Львівсько-Волинського басейнів з покриттям видатків за рахунок виручки від продажу додатково видобутого вугілля;

2.     Різке зниження питомих видатків палива та енергії у народному господарстві на основі переходу до енергозберігаючих технологій;

3.     Комплексна модернізація діючих і створення нових виробничих фондів і процесів на базі сучасної техніки та прогресивних технологій, що забезпечують стійке зростання ефективності та безпеки виробництва, а також докорінне поліпшення умов праці;

4.     Зниження негативного впливу металургійного та нафтохімічного комплексів на навколишнє середовище на основі застосування екологічно чистих технологічних процесів у виробництві, транспортуванні та сферах споживання енергоресурсів.

В минулому році Україна продемонструвала успіхи в залученні іноземних інвестицій, про що свідчить їх позитивна динаміка (рис.1) [2].

Source: http://otherreferats.allbest.ru/finance/00029941_0.html

инвестирование

Categories

Fiat: відгуки, ціни
Fiat: отзывы, цены
Generika apotheke
Interior Design: Conseils, prix
Internet Investiranje
Inwestycja w Internecie
Kako povećati konverziju stranice
Kako povečati pretvorbo spletne strani
Moderan zavjese
Modne zasłony
Rideaux: service, conseil
Wszystko o butach
Інвестування в інтернеті
Все о кроссовках
Все про кросівки
Готовые шторы: цена, отзывы
Готові штори: ціна, відгуки
Дах і будинок: поради, послуги
Дизайн интерьера дома: цена, отзывы
Дизайн интерьера: цена, отзывы
Дизайн интерьеров: советы, цена
Дизайн інтер'єру будинку: ціна, відгуки
Дизайн інтер'єрів
Дизайн інтер'єрів: поради, ціна
Димпломы, переводы документов: услуги, цены
Диплом, переклади документів: послуги, ціни
Для ділянки і будинку: матеріали, поради
Для участка и дома: материалы, советы
Дубленки
Дублянки
Инвестирование в интернете
Как повысить конверсию сайта
Канцтовари: бренд, ціна
Канцтовары: бренд, цена
Кожанные куртки
Крыша и дом: советы, услуги
Магазин трикотажа: выбор, цены
Магазин трикотажу: вибір, ціни
Модные шторы
Модні штори
Пошив штор: услуги, советы
Пошиття штор: послуги, поради
Проектирование вентиляции: услуги, цены
Проектування вентиляції: послуги, ціни
Регистрация общественной организации
Ремонт автомобилей
Ремонт автомобілів
Реєстрація приватного підприємства
Спортивная обувь: отзывы, цена
Спортивне взуття: відгуки, ціна
Шкіряні куртки
Як підвищити конверсію сайту
インテリアデザイン
ダポキセチン
治療薬 通販
薬 比較