Projekty inwestycyjne Uniwersytetu Łódzkiego.mov

Projekty inwestycyjne Uniwersytetu Łódzkiego.mov

Projekty inwestycyjne

Looking for "projekty inwestycyjne"?


Watch video => projekty inwestycyjne

What can you find on YouTube:

Projekty inwestycyjne Uniwersytetu Łódzkiego.mov

Articles => projekty inwestycyjne

What articles can you find on Google about projekty inwestycyjne:

Projekty realizowane obecnie

Digitalizacja i archiwizacja zasobów Studenckiego Studia Radiowego „Egida”

Finansowanie: RPO WSL 2014-2020

Okres trwania: 01.04.2016- 30.04.2018

Projekt ma za zadanie digitalizację zbiorów analogowych znajdujących się w posiadaniu Studenckiego Studia Radiowego„Egida” (SSR "Egida"). Radio Uniwersytetu Śląskiego od 1969 r. aż do połowy lat 90. wykorzystywało w swojej pracy analogowe magnetyczne taśmy szpulowe, na których zapisywano prowadzone audycje, reportaże oraz inne materiały dźwiękowe. Obecnie w radiu znajduje się około 1500 woluminów, z czego 650 zawiera materiały istotne z punktu widzenia kultury studenckiej, a także całej społeczności akademickiej. Realizacja projektu zakłada digitalizację nagrań, a następnie udostępnienie ich w formie cyfrowego repozytorium połączonego z serwisem internetowym ułatwiającym wyszukiwanie treści. Projekt wymaga także odpowiedniego posegregowania zdigitalizowanych treści oraz uzupełnienia ich o metadane.

Projekty zakończone

PO IG 2.3 - Platforma Analiz i Archiwizacji Danych (PAAD)  Czas realizacji 01.01.2014-30.11.2015 Cel projektu: Celem projektu „jest wdrożenie dobrych praktyk zarządzania danymi generowanymi podczas badań naukowych. Narzędzia informatyczne służące temu celowi powinny oferować zarówno wygodny interfejs do operowania na danych jak również odpowiednie zasoby informatyczne służące ich analizie. Zgromadzenie danych w jednym miejscu oraz umożliwienie ich opisywania a później przeszukiwania stworzy badaczom nowe możliwości efektywnego prowadzenia badań naukowych. Platforma powinna udostępniać szeroki wachlarz narzędzi do analizy danych, również takich które umożliwiają wykonywanie obliczeń on-line a nie tylko korzystanie z przygotowanych uprzednio standardowych metod analizy danych. Ze względu na niejednokrotnie olbrzymie rozmiary danych oraz specyficzne wymagania grup badawczych racjonalne jest aby tego typu narzędzia znajdowały się w ośrodkach lokalnych, a nie dużych centrach superkomputerowych. Moc klastrów obliczeniowych stanowiących element tej infrastruktury powinna umożliwiać szybką akwizycję danych oraz dokonywanie w miarę możliwości on-line podstawowych analiz tych danych. Realizacja projektu PAAD przyczyni się do wdrożenia dobrych praktyk zarządzania danymi w dziedzinie nauk o ziemi, biologii, fizyki i chemii. Zarówno wytworzona infrastruktura informatyczna, jak i wypracowane rozwiązania będą mogły być szeroko wykorzystywane na potrzeby realizacji prac B+R w kraju i zagranicą, a  tym samy przyczynią się do rozwoju strategicznych, interdyscyplinarnych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych. W niniejszym Projekcie Uniwersytet Śląski jest liderem konsorcjum, w którego skład wchodzi Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego PAN z Wrocławia. W naszej uczelni projekt będzie realizowany będzie przy zaangażowaniu ze strony Uniwersytetu Śląskiego trzech wydziałów: Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydziału Nauk o Ziemi.

PO IiŚ XIII - Centrum Nauk Stosowanych CNS - II etap Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych Czas realizacji 01.01.2014-30.11.2015 Cel projektu: Centrum Nauk Stosowanych Uniwersytetu Śląskiego stanowi II etap tworzenia nowoczesnego Kampusu Nauk Matematyczno - Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego, będącego śląskim obszarem edukacji wyższej i skoncentrowanych badań naukowo-dydaktycznych wspierających dydaktykę. CNS będzie interdyscyplinarnym ośrodkiem kształcenia, gdzie studenci na pierwszym roku będą objęci wspólnym programem studiów, a nastepnie elastycznym system siatek studiów zgodnie z systemem Bolońskim. CNS będzie stawiało na jakość kształcenia w tematyce mającej istotne znaczenie dla przemysłu i społeczeństwa, oraz na wyposażenie absolwentów w umiejętność profesjonalnej komunikacji z otoczeniem w zakresie możliwości badawczych i stosowania wyników badań. Zintegrowanie Kampusu Nauk Matematyczno - Przyrodniczych w Chorzowie umożliwi ponadto konstrukcję interdyscyplinarnych zespołów, które prowadzić będą kierunki np. w postaci programów dyplomowych, złożonych z przedmiotów oferowanych przez różne jednostki ze 29 wspólnymi radami programowymi. CNS będzie miejscem, gdzie samodzielność myślenia studentów będzie priorytetem, gdzie kształci się ludzi kreatywnych. Efekty działalności Centrum oddziaływać będą nie tylko na gospodarkę, ale także na rozwój społeczeństwa obywatelskiego i kapitału ludzkiego.

RPO WSL 5.3 - Kompleksowa termomodernizacja Budynku Rektorartu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach  Czas realizacji 02.01.2012 - 24.09.2013 Cel projektu: Celem projektu jest poprawa energo - koszto- chłonności budynku, a tym samym ograniczenie ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery. Prace budowlane wchodzące w skład inwestycji zasadniczo podzielono na trzy etapy: ETAP I: Prac modernizacyjnych: *modernizacja węzła cieplnego skojarzonego z instalacją chłodzenia. ETAP II: Termorenowacja budynku: *wykonanie niwej elewacji wentylowanej (skłądającej się z ocieplenia osłoniętego panelami włókno-cementowymi). ETAP III: Modernizacja instalacji: *wymiana instalacji grzania/chłodzenia z AKPiA; *wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej (z odzyskiem ciepła) z AKPiA. Więcej...

RPO WSL 6.1 - Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka - CINiBA Czas realizacji: 22.10.2007-29.06.2012 Cel projektu: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka to wspólny projekt Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Przedsięwzięcie to ma na celu doprowadzić do wybudowania oraz uruchomienia nowoczesnej biblioteki naukowej, która spełniać będzie standardy XXI wieku, tak w zakresie udostępniania informacji niezbędnej do realizacji programów studiów obu uczelni, poprawy jakości nauczania poprzez zwiększenie potencjału badawczego, jak i zwiększenia dostępności literatury naukowej w regionie oraz zwiększenia roli Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w międzynarodowych relacjach naukowych. Więcej...

PO IiŚ 13.1 - Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie Czas realizacji: 03.2009 –04.2012 Cel projektu: W wyniku realizacji projektu powstanie niezwykle nowoczesny i bardzo funkcjonalny budynek dydaktyczny. W Centrum znajdą się bardzo dobrze wyposażone laboratoria oraz pracownie spełniające standardy UE, sale ćwiczeniowe i audytoryjne. Koncentracja infrastruktury oraz materiałów zapewni najbardziej efektywne ich wykorzystanie, oszczędności i w rezultacie pozwoli na częstszą modernizację czy zakup nowoczesnych urządzeń. Będzie to rozwiązanie zapewniające najlepsze wykorzystanie sił i środków dla kształcenia na I, II i III stopniu, przy równoczesnym zabezpieczeniu kształcenia w dwóch językach. W ŚMCEiBI zostaną uruchomione nowe makrokierunki, kierunki wraz ze specjalnościami, odpowiadającymi zapotrzebowaniom na rynku pracy. Więcej...

RPO WSL 8.1 -Cieszyński Kampus Uniwersytecki: Info-Art. Czas realizacji 01.01.2012 - 31.12.2013 Cel projektu: Głównymi założeniami projektu „Cieszyński Kampus Uniwersytecki: Info – Art” są: *dostosowanie 3 obiektów dydaktycznych kampusu (w tym hali sportowej z basenem) oraz budynku dydaktycznego pn. „Laboratorium Nowych Mediów” dla potrzeb osób niepełnosprawnych; *przebudowa i rozbudowa budynku dla „Laboratorium Nowych Mediów” umożliwiająca wprowadzenie nowych standardów kształcenia artystycz

Source: http://projekty.us.edu.pl/projekty-inwestycyjne
| Aktualne szkolenia otwarte realizowane we współpracy z firmą AVENHANSEN |

| Aktualne szkolenia otwarte realizowane we współpracy z firmą WoltersKluwer Polska |

 Informacje ogólne      Prelegent      Program      Zgłoszenie

Informacje ogólne

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu, które przybliży Państwu finansowe zasady dotyczące oceny przedsięwzięć, inwestycji rzeczowych oraz strategii podejmowanych przez firmy z punktu widzenia maksymalizacji ekonomicznej wartości przedsiębiorstwa.

Inwestycje rzeczowe zamrażają  kapitał przedsiębiorstwa. Kapitał ten kosztuje. Stąd konieczność przemyślanego i racjonalnego budżetowania kapitału. W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie podjęcia lub rezygnacji z podjęcia przedsięwzięć inwestycyjnych w zależności od ich finansowej rentowności.  Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków.

Szkolenie ma na celu przekazać uczestnikom podstawową wiedzę na tematy takie jak:

     – Metody pośredniego uwzględniania ryzyka (analiza wrażliwości, analiza scenariuszy, analiza drzew decyzyjnych, analiza symulacyjna)

     – Metody bezpośredniego uwzględniania ryzyka (równoważnik pewności, RADR)

Uczestnicy szkolenia poznają podstawowe koncepcje z zakresu budżetowania kapitałów, które mają wpływ na kreowanie wartości przedsiębiorstwa oraz nabędą umiejętności oceny wpływu poszczególnych decyzji w zakresie inwestycji rzeczowych na ekonomiczną wartość przedsiębiorstwa.

Metodologia szkolenia

Wykład połączony będzie z prezentacją studiów przypadków. Wszystkie zagadnienia omawiane będą przy wykorzystaniu konkretnych przykładów liczbowych oraz interaktywnych zadań, w których uczestnicy będą na bieżąco mogli sprawdzić nabytą wiedzę i umiejętności.

Do kogo kierowane jest szkolenie:

Szkolenie rekomendowane jest dla finansowej jak i niefinansowej kadry przedsiębiorstwa z doświadczeniem, oraz dla osób rozpoczynających pracę na niefinansowych stanowiskach, zarówno w gospodarce jak i administracji publicznej. Uczestnictwo polecamy w szczególności:

– przedsiębiorcom i osobom rozpoczynającym samodzielne zarządzanie finansami,

– osobom odpowiedzialnym w przedsiębiorstwie, jednostkach samorządu terytorialnego oraz innych instytucjach budżetowych za decyzje dotyczące kontaktów z innymi przedsiębiorstwami i zarządzanie finansowymi relacjami z nimi,

– pracownikom banków odpowiedzialnym za współpracę z przedsiębiorcami.

Prelegent

Grzegorz Michalski – Specjalista i trener w zakresie finansów przedsiębiorstw: zarządzania finansami, zarządzania wartością przedsiębiorstwa, zarządzania płynnością finansową, planowania finansowego, strategii finansowych przedsiębiorstwa, analizy finansowej przedsiębiorstwa, budżetowania kapitałów itp.

Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw, zarządzania aktywami obrotowymi przedsiębiorstwa i budżetowania kapitałów (np. autor: Leksykon zarządzania finansami, Warszawa 2004; Finansowe strategie przedsiębiorstwa, Opole 2004; współautor: Budżetowanie kapitałów, Warszawa 2000).

Doktor nauk ekonomicznych (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, 2002). Adiunkt w Katedrze Finansów Przedsiębiorstwa i Zarządzania Wartością Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Program

DZIEŃ I – godz. 10.00 – 17.0

Source: https://michalskig.wordpress.com/tag/projekty-inwestycyjne/

dm-investment.org

Categories

Inwestycja w Internecie
Kako povećati konverziju stranice
Kako povečati pretvorbo spletne strani
Moderan zavjese
Modne zasłony
Rideaux: service, conseil
Wszystko o butach
Інвестування в інтернеті
Все о кроссовках
Все про кросівки
Готовые шторы: цена, отзывы
Готові штори: ціна, відгуки
Дах і будинок: поради, послуги
Дизайн интерьера дома: цена, отзывы
Дизайн интерьера: цена, отзывы
Дизайн интерьеров: советы, цена
Дизайн інтер'єру будинку: ціна, відгуки
Дизайн інтер'єрів
Дизайн інтер'єрів: поради, ціна
Димпломы, переводы документов: услуги, цены
Диплом, переклади документів: послуги, ціни
Для ділянки і будинку: матеріали, поради
Для участка и дома: материалы, советы
Дубленки
Дублянки
Инвестирование в интернете
Как повысить конверсию сайта
Канцтовари: бренд, ціна
Канцтовары: бренд, цена
Кожанные куртки
Крыша и дом: советы, услуги
Магазин трикотажа: выбор, цены
Магазин трикотажу: вибір, ціни
Модные шторы
Модні штори
Пошив штор: услуги, советы
Пошиття штор: послуги, поради
Проектирование вентиляции: услуги, цены
Проектування вентиляції: послуги, ціни
Регистрация общественной организации
Ремонт автомобилей
Ремонт автомобілів
Реєстрація приватного підприємства
Спортивная обувь: отзывы, цена
Спортивне взуття: відгуки, ціна
Шкіряні куртки
Як підвищити конверсію сайту
インテリアデザイン
ダポキセチン
治療薬 通販
薬 比較