Dotacje dla wsi - Modernizacja gospodarstw rolnych, gospodarstwo hodowlane, zakup maszyn

Dotacje dla wsi - Modernizacja gospodarstw rolnych, gospodarstwo hodowlane, zakup maszyn

Gospodarstw

Looking for "gospodarstw"?


Articles - gospodarstw

What articles can you find on Google about gospodarstw:

Struktura agrarna wsi polskiej i unijnejDorota StankiewiczInformacja nr 565A. Struktura agrarna w Polsce

A.1. Indywidualne gospodarstwa rolne Według Powszechnego Spisu Rolnego z 1996 r. średnia powierzchnia indywidualnego gospodarstwa rolnego wynosi 7,91 ha, w tym użytków rolnych - 6,99 ha (dla porównania - w roku 1990 średnia powierzchna gospodarstwa indywidualnego wynosiła 7,1 ha, w tym użytków rolnych - 6,3 ha), [3], [4]. Liczba indywidualnych gospodarstw rolnych wyniosła w 1996 r. 2.041,4 tys. i była niższa o około 100 tys. w porównaniu do 1990 r., gdy wynosiła 2.138 tys. gospodarstw [3], [4]. Charakterystyczną cechą struktury obszarowej gospodarstw indywidualnych jest jej znaczące rozdrobnienie. Na rysunku nr 1 przedstawiono zmiany polskiej struktury agrarnej w latach 1985- 1996.

Na uwagę zasługuje fakt, że gospodarstwa największe - o powierzchni użytków rolnych 15 ha i powyżej - stanowiły w 1996 r. 8,5% ogółu indywidualnych gospodarstw rolnych [4]. W 1980 r. gospodarstwa te stanowiły tylko 4,3% ogółu gospodarstw indywidualnych, w roku 1985 - 5,5%, a w roku 1990 - 6,1% [3]. W stosunku do 1980 r. nastąpił zatem blisko dwukrotny wzrost udziału powyższych gospodarstw w polskiej strukturze agrarnej. Z badań przeprowadzonych w latach 1990-1994 przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej wynika, że gospodarstwa 15-hektarowe i większe sprzedają 3 razy więcej produktów niż przeciętne na wsi, a ich przychody z rolnictwa stanowią 72% przychodów ogółem. Na jedną osobę zatrudnioną w takich gospodarstwach przypadło średnio około 10 ha użytków rolnych, to jest blisko 6 razy więcej niż w przeciętnym gospodarstwie na wsi. Gospodarstwa te zwykle mają też niższe koszty jednostkowe produkcji zboża, żywca czy mleka, jednakże skutki gwałtownego obniżenia opłacalności tej produkcji są dla nich bardzo dotkliwe. Duża skala produkcji jest bowiem trudna do przeprofilowania np. w porównaniu z drobnymi gospodarstwami [5]. Przemiany struktury agrarnej są zjawiskiem dość powolnym. Pomimo stwierdzonych zmian w omawianej strukturze dominującą rolę nadal odgrywają gospodarstwa najmniejsze - o powierzchni użytków rolnych do 5 ha. W roku 1996 gospodarstwa te stanowiły 55,3% ogółu gospodarstw indywidualnych. Należy również podkreślić, że w Polsce występuje silne zróżnicowanie regionalne średniej powierzchni gospodarstw oraz struktury agrarnej. W województwach północnych średnio jedno indywidualne gospodarstwo rolne użytkuje grunty o powierzchni użytków rolnych powyżej 15 ha. Są to województwa: - szczecińskie - 17,0 ha, - elbląskie - 16,5 ha, - koszalińskie - 16,4 ha, - olsztyńskie - 16,3 ha, - suwalskie - 15,2 ha. Największe rozdrobnienie indywidualnych gospodarstw rolnych występuje przede wszystkim w województwach południowych, w których średnia powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwach jest mniejsza od 4 ha. Są to wojewodztwa: - bielskie - 2,5 ha, - krakowskie - 3 ha, - rzeszowskie - 3,2 ha, - krośnieńskie - 3,3 ha, - nowosądeckie - 3,3 ha, - tarnowskie - 3,4 ha, - katowickie - 3,8 ha [4].

A.2. Sektor państwowy Użytki rolne należące do państwa stanowią 8,8% ziemi wykorzystywanej rolniczo (1,6 mln ha), z czego 1,2 mln ha zajmują gospodarstwa Skarbu Państwa (6,7%) [1]. W przemianach własnościowych na wsi aktywnie uczestniczy Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa (AWRSP), której zadaniem było przejęcie, a następnie rozdysponowanie majątku Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej i Państwowego Funduszu Ziemi. Do końca czerwca 1997 roku do Zasobu AWRSP przejęto ponad 4,5 mln ha gruntów, sprzedano zaś 523,5 tys. ha gruntów, a ponadto trwale rozdysponowała w innych formach 103,8 tys. ha (np. nieodpłatnie przekazując nieruchomości Lasom Państwowym, gminom, itp.). Podstawową formę zagospodarowania gruntów Zasobu stanowi jednak dzierżawa. W ten właśnie sposób według stanu na koniec czerwca 1997 roku zagospodarowano 2920 tys. ha, co stanowi blisko 3/4 powierzchni gruntów wchodzących w skład Zasobu. Korzystając z gruntów z Zasobu ponad 200 tys. rolników miało możliwość powiększenia areału swoich gospodarstw. Jednocześnie kilka tysięcy nowo powstałych gospodarstw rolnych może prowadzić rentowną produkcję na dużą skalę (w gospodarstwach kilkusethektarowych) [2]. Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w grudniu 1995 r. przyjęło do realizacji program pilotażowy osadnictwa rolniczego. Program ten został przygotowany przez AWRSP. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa została natomiast zobligowana do przygotowania, w trybie pilnym, linii kredytowej wspierającej ten program. Do pierwszych przetargów przygotowano 78 nieruchomości o ogólnej powierzchni prawie 14 tys. ha. Większość z nich położona była na terenie województwa olsztyńskiego, suwalskiego i zielonogórskiego. Wpłynęło 69 ofert z czego 42 zakwalifikowano do przetargów. Po przeanalizowaniu wyników programu pilotażowego Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa uważa, że na gruntach Skarbu Państwa należy rozpocząć proces tworzenia gospodarstw rolniczych o średniej wielkości - od kilkudziesięciu do ponad 100 ha w rejonach o dużym udziale gruntów państwowych. Osadnictwo takie umożliwi zagospodarowanie tych gruntów państwowych, które z powodu ograniczonego popytu nadal pozostają w Zasobie. Wpłynie także na poprawę struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych dzięki migracji części rolników z rejonów Polski centralnej i południowej do rejonów o dużych zasobach gruntów rolniczych oraz przyczyni się do tworzenia nowych miejsc pracy poprzez uruchomienie produkcji na gruntach obecnie nie użytkowanych. W projektowanym programie osadnictwa rolniczego mogą wziąć udział byli pracownicy państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej oraz gospodarstw rolnych AWRSP, a także ludzie młodzi, przygotowani do prowadzenia gospodarstwa, ale np. pochodzący z rodzin, gdzie jest wiecej niż jeden kandydat do objęcia majątku po rodzicach. Należy podkreślić, że program kierowany jest również do osób narodowości polskiej i polskiego pochodzenia zamieszkałych na terenach byłego ZSRR, ze szczególnym uwzględnieniem Kazachstanu. Program przewiduje specjalną procedurę wyłaniania kandydata na osadnika (np. wymóg przedstawienia przez kandydata wiarygodnego programu zagospodarowania, posiadanie odpowiedniego wyksztalcenia itp.), przetargi na dzierżawę, ulgi w płatnościach czynszu i możliwość sprzedaży gruntu osadnikowi na prawach pierwokupu. Z danych AWRSP wynika, że na realizację planowanego programu osadnictwa należałoby przeznaczyć w 1997 roku - 30 tys. ha, w 1998 r. - 50 tys. ha, w 1999 r. - 60 tys. ha, i w 2000 roku - 60 tys. ha [6].

B. Struktura agrarna wybranych krajów Unii Europejskiej

Źródła: 1. GUS: Prawie 60% terytorium Polski użytkami rolnymi, "BOSS-Rolnictwo" nr 33 (396), 20.08.1997. 2. A. Kołodziej: Korzyści z przekształceń PGR, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 32, 10.08. 1997 r. 3. Rocznik Statystyczny GUS, Warszawa, 1996 r. 4. Powszechny Spis Rolny 1996 - użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów, GUS, Warszawa, 1997 r. 5. L. Ostrowski: Gospodarstwa 15-hektarowe i większe. Duże znaczy bardziej dochodowe, "Rzeczpospolita", 23-24.03.1996 r. 6. J. Janiszewski: Nowi osadnicy, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 1, 5.01.1997 r. 7. European Commission: The Agricultural situation in the European Union. 1995 Report, Brussels, Luxembourg, 1996. 8. E. Szot: Rolnictwo. Przed integracją z Unią Europejską. Polska liczy na pomoc, "Rzeczpospolita", 1.08.1997 r. 9. Unia Europejska i jej polityka rolna, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa, marzec, 1995 r. 10. Wł. Piskorz, K. Romanowska: Ocena funkcjonowania Funduszy Strukturalnych w Unii Europejskiej. Wkład w rozwój wsi i rolnictwa, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa, wrzesień 1996 r.

Source: http://www.gospodarz.pl/porady/finanse/kontrole-w-gospodarstwach/kontrole-w-gospodarstwach-rolnych.htmlOd roku 2004, kiedy to w Polsce po raz pierwszy rozpoczęto przyznawanie szeregu dopłat dla rolników, przeprowadzane są kontrole w gospodarstwach rolnych. W każdej kampanii obligatoryjnie losowane są z systemu informatycznego gospodarstwa metodą losową (chybił-trafił) - 20-25% wytypowanych. Istnieje także możliwość wytypowania do kontroli poprzez pracowników ARiMR, lub metodą analizy ryzyka - 70-85% wytypowanych. W gospodarstwach wytypowanych w ten sposób istnieje przypuszczenie niedotrzymania zasad przyznawania dopłat. Ponadto przeprowadza się typowanie do kontroli metodą FOTO, którą objęte są co roku inne obszary Polski. Należy też pamiętać, że w gospodarstwach, w których stwierdzono niedotrzymanie Zasad Wzajemnej Zgodności (cross compliance) i rolnicy otrzymali szansę naprawienia nieprawidłowości, mogą spodziewać się w przyszłej kampanii kontroli sprawdzającej. Ponadto, w ramach przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym, realizowanych w ramach działań PROW wykonuje się wizytacje w miejscu realizacji projektu.

Kontrole w terenie można podzielić na dwa rodzaje:

W przypadku kontroli metodą FOTO inspektorzy terenowi jadą na miejsce kontroli w celu identyfikacji działki rolnej na działce ewidencyjnej oraz stwierdzenia rodzaju uprawy na tej działce. Kontrolą metodą FOTO objęte są wszystkie działki rolne wchodzące w skład gospodarstwa. Podczas tego rodzaju kontroli inspektorzy terenowi mogą dokonać pomiaru w oparciu o technikę GPS. Sytuacja ta może mieć miejsce, gdy granice działek rolnych nie są możliwe do pomiaru na ortofotomapie (np. gdy na zdjęciu lotniczym granica działki jest niewidoczna, gdyż przebiega w cieniu drzew). Inspektorzy robią także zdjęcia konkretnych działek, aby potwierdzić deklarację rolnika we Wniosku oraz na załącznikach graficznych. Pomiar powierzchni uprawy na działce odbywa się „kameralnie”, czyli w Biurze Kontroli na Miejscu przy wykorzystaniu systemu informatycznego. ARiMR do celów kontroli metodą FOTO korzysta ze zdjęć lotniczych (ortofotomapy) nie starszych niż rok. Na zdjęcia te nałożone są powierzchnie ewidencyjno-gospodarcze (PEG) w stosunku do których określa się zgodność deklaracji rolnika. Wyniki tej kontroli zapisywane są w raporcie i wysyłane do rolnika.

Inspekcja terenowa polega na wizycie pracowników ARiMR, lub firmy zewnętrznej działającej na zlecenie Agencji w gospodarstwie celem zmierzenia i określenia rodzaju uprawy w terenie. Obszarem kontroli objęte jest przeważnie 50% powierzchni ogólnej liczby działek rolnych. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, kontrola jest rozszerzana do 100% powierzchni gospodarstwa. Do pomiaru powierzchni uprawy inspektorzy posługują się urządzenie GPS. W celu dokumentacji rodzaju uprawy na konkretnej działce rolnej sporządzane są zdjęcia. Kontrole w gospodarstwach metodą inspekcji terenowej mają na celu sprawdzenie także przestrzegania Zasad Wzajemnej Zgodności w obszarze Ochrony Środowiska Naturalnego (tzw. Obszar A). Także w tym przypadku sporządzana jest dokumentacja pokontrolna, której kopię otrzymuje producent rolny. Warto zaznaczyć, że w przypadku kontroli dotyczącej działań z zakresu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, rolnik musi być obecny podczas czynności kontrolnych. Wyjątek stanowi działanie wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW). W przypadku kontro

Source: http://biurose.sejm.gov.pl/teksty/i-565.htmWatch video -gospodarstw

What can you find on YouTube:

Dotacje dla wsi - Modernizacja gospodarstw rolnych, gospodarstwo hodowlane, zakup maszyn
http://dm-investment.org

Categories

Inwestycja w Internecie
Kako povećati konverziju stranice
Kako povečati pretvorbo spletne strani
Moderan zavjese
Modne zasłony
Rideaux: service, conseil
Wszystko o butach
Інвестування в інтернеті
Все о кроссовках
Все про кросівки
Готовые шторы: цена, отзывы
Готові штори: ціна, відгуки
Дах і будинок: поради, послуги
Дизайн интерьера дома: цена, отзывы
Дизайн интерьера: цена, отзывы
Дизайн интерьеров: советы, цена
Дизайн інтер'єру будинку: ціна, відгуки
Дизайн інтер'єрів
Дизайн інтер'єрів: поради, ціна
Димпломы, переводы документов: услуги, цены
Диплом, переклади документів: послуги, ціни
Для ділянки і будинку: матеріали, поради
Для участка и дома: материалы, советы
Дубленки
Дублянки
Инвестирование в интернете
Как повысить конверсию сайта
Канцтовари: бренд, ціна
Канцтовары: бренд, цена
Кожанные куртки
Крыша и дом: советы, услуги
Магазин трикотажа: выбор, цены
Магазин трикотажу: вибір, ціни
Модные шторы
Модні штори
Пошив штор: услуги, советы
Пошиття штор: послуги, поради
Проектирование вентиляции: услуги, цены
Проектування вентиляції: послуги, ціни
Регистрация общественной организации
Ремонт автомобилей
Ремонт автомобілів
Реєстрація приватного підприємства
Спортивная обувь: отзывы, цена
Спортивне взуття: відгуки, ціна
Шкіряні куртки
Як підвищити конверсію сайту
インテリアデザイン
ダポキセチン
治療薬 通販
薬 比較