Apdraudēti investīciju projekti mazajās pašvaldībās 26.02.2014

Apdraudēti investīciju projekti mazajās pašvaldībās 26.02.2014

Investicijski projekti

Što je poslovni plan / investicijska studija?

Svaki poduzetnik ima svoje planove: plan akcija, dnevni raspored, plan kontakata s klijentima, plan isplata ili plan godišnjih odmora, raspored radnika, raspored isplata faktura dobavljačima. Međutim, rijetki su oni koji cijelu tu seriju mini-akcija i planova skupe i sistematiziraju u sveobuhvatan poslovni plan.

Cilj svake tvrtke je profitabilnost, odnosno zarada za vlasnike, ali uz postizanje stabilnosti, kontinuiteta i dugoročne održivosti poslovanja.

Poslovni plan je sistematični pregled svih elemenata poslovanja uz sveobuhvatno planiranje prihoda i rashoda kako u uvjetima redovnog poslovanja tako i u uvjetima investiranja, uvođenja novih proizvoda ili strojeva, otvaranja novih kupaca ili tržišta, novog zapošljavanja i sličnog.

Investicijska studija (engl. feasibility study) je dokument za donošenje investicijske odluke, a sadrži informacijsku osnovicu u pogledu analize tržišta, tehnološko-tehničke, lokacijske, organizacijske i ekonomsko-financijske analize s ocjenom uspješnosti i prihvatljivosti investicijskog projekta za izvedbu.

Koristi se kao osnovica za izradu studije izvedbe, kojom se optimiziraju vrijeme i potrebna sredstva s ciljem što kraće i jeftinije izgradnje, te osposobljavanja projekta za redovno poslovanje.

Poslovni plan i investicijska studija se razlikuju: investicijska studija se sastavlja na početku ulaganja u materijalnu ili tehnološku (imovinsku), sirovinsku, obrazovnu ili neku drugu osnovicu rada poduzetnika.

Investicijska studija obuhvaća i dio je plana poslovanja tvrtke, i usmjerena je na učinke promatrane investicije na poslovanje poduzetnika.

Poslovni plan će obuhvaćati sve investicije i dati sveobuhvatniji pregled.

Zašto poslovni plan ili Investicijska studija?

Poduzetnici u pravilu rijetko zapisuju svoje planove i još rjeđe to čine u obliku kojeg je moguće pratiti i ažurirati iako se u poslovanju uistinu trendovi neprestano mijenjaju: dolaze novi proizvodi, novi klijenti i naručitelji, mijenjaju se dobavljači, otvaraju novi računi kod banaka.

Svaka promjena nekog od navedenih dijelova može djelovati i poticajno i destabilizirajuće na poslovanje ako se ne isplanira svaki od idućih koraka u poslovanju.

Poslovni plan služi za planiranje koraka u poslovanju, ali i za praćenje učinaka svake odluke na tijek poslovanja. Samim time, poslovni plan bi trebao biti standardni pomoćni alat u menadžerskom odlučivanju i upravljanju tvrtkom. Jer “da bismo nešto postigli, moramo učiniti četiri koraka: svrhovito planirati, pomnjivo pripremati, pozitivno misliti i uporno izvršavati.” (S. Butler)

Studija opravdanosti ulaganja

Prethodnom studijom opravdanosti utvrđuje se naročito prostorna, ekološka, društvena, financijska, tržišna i ekonomska opravdanost investicije za varijantna rešenja definirana generalnim projektom, na osnovu kojih se može donijeti planski dokument, kao i odluka o opravdanosti ulaganja u prethodne radove za idejni projekt i izradu studije opravdanosti i idejnog projekta.

Strateška studija

Strateška studija je stručna podloga koja se prilaže uz plan i program kojom se određuju, opisuju i procjenjuju vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom plana ili programa, uključujući varijantna rješenja koja uzimaju u obzir ciljeve i obuhvat toga plana i programa.

Source: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_11_133_2881.htmlWatch video "investicijski projekti"

Apdraudēti investīciju projekti mazajās pašvaldībās 26.02.2014

Agencija za investicije i konkurentnost

MBS: 080801427 OIB: 69872333819

Prilaz Gjure Deželića 7 10 000 Zagreb

tel: +385 1 6286 800 +385 1 6286 801

fax: +385 1 6286 829

[email protected]

Strateški investicijski projekti RH

ZAKON O STRATEŠKIM INVESTICIJSKIM PROJEKTIMA REPUBLIKE HRVATSKE (NN 133/13, 152/14, 22/16)

Prijavu projekta možete podnijeti na Obrascu prijave za proglašenje projekta strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske koji možete preuzeti ovdje zajedno s prijedlozima dodatnih sadržaja:

Obrazac prijave za proglašenje projekta strateškim investicijskim projektom RH

Prijedlog sadržaja investicijskog plana

Prijedlog tablice identifikacije nekretnina u obuhvatu zahvata u prostoru

Kriterije, postupak prijave i vodič za investitore kroz Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske možete pogledati u niže navedenim sadržajima:

Kriteriji Postupak prijave

Vodič za investitore kroz Zakon o strateškim investicijskim projektima RH

Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca kontrolne liste

Source: http://www.aik-invest.hr/strateski-investicijski-projekti-rh/Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

O PROGLAŠENJU ZAKONA O STRATEŠKIM INVESTICIJSKIM PROJEKTIMA REPUBLIKE HRVATSKE

Proglašavam Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 25. listopada 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/237 Urbroj: 71-05-03/1-13-2 Zagreb, 30. listopada 2013.

Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović, v. r.

O STRATEŠKIM INVESTICIJSKIM PROJEKTIMA REPUBLIKE HRVATSKE

Ovim Zakonom uređuju se kriteriji i postupak prijave strateških investicijskih projekata (u daljnjem tekstu: strateški projekti), postupak procjene, odabira, pripreme i provedbe strateških projekata, raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske za potrebe provedbe strateških projekata, davanje koncesija u vezi s provedbom strateških projekata i izdavanje upravnih akata u vezi s provedbom strateških projekata.

(1) Strateški projekti Republike Hrvatske mogu biti privatni investicijski projekti, javni investicijski projekti ili javno-privatni investicijski projekti iz područja gospodarstva, energetike, turizma, prometa, infrastrukture, elektroničkih komunikacija, poštanskih usluga, zaštite okoliša, komunalnog gospodarstva, poljoprivrede, šumarstva, vodnog gospodarstva, ribarstva, zdravstva, kulture, znanosti, obrane, pravosuđa, tehnologije i obrazovanja koji uključuju građenje građevina, a koje na temelju ovoga Zakona proglasi Vlada Republike Hrvatske.

(2) Privatnim investicijskim projektom smatra se projekt koji se u cijelosti ili djelomično financira kroz ulaganja trgovca pojedinca te domaćih i stranih pravnih osoba.

(3) Javnim investicijskim projektom smatra se projekt čiji je nositelj javno poduzeće ili druga pravna osoba u vlasništvu Republike Hrvatske ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(4) Javno-privatnim investicijskim projektom smatra se projekt sukladan s propisima kojima se uređuje javno-privatno partnerstvo.

(5) Kao strateški projekt može se prijaviti i proglasiti projekt koji je u skladu s dokumentima prostornog uređenja.

(1) Strateški projekti od interesa su za Republiku Hrvatsku.

(2) Izgradnja strateških objekata od interesa je za Republiku Hrvatsku.

Nadležna tijela Republike Hrvatske dužna su u provedbi ovoga Zakona poštivati načelo slobode kretanja robe, načelo slobode poslovnog nastana, načelo slobode pružanja usluga, načelo slobode kretanja kapitala, načelo učinkovitosti, načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti.

II. KRITERIJI I POSTUPAK PRIJAVE STRATEŠKIH PROJEKATA

Kriteriji za odabir strateških projekata

(1) Strateškim projektom smatrat će se projekt čijom se provedbom stvaraju uvjeti za zapošljavanje većeg broja osoba ovisno o vrsti i lokaciji projekta, koji znatno pridonose razvoju ili poboljšanju uvjeta i standarda za proizvodnju proizvoda i pružanje usluga, koji uvode i razvijaju nove tehnologije kojima se povećava konkurentnost i ekonomičnost u gospodarstvu ili javnom sektoru i/ili kojim se podiže ukupna razina sigurnosti i kvaliteta života građana i zaštita okoliša, koji pozitivno utječe na više gospodarskih djelatnosti i čijom se provedbom stvara dodana vrijednost, te koji u većoj mjeri pridonosi održivom razvitku i zaštiti prostora i okoliša, te koji znatno pridonosi konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i udovoljava sljedećim kriterijima:

1. u skladu je s dokumentima prostornog uređenja i

2. ima vrijednost ukupnih kapitalnih troškova ulaganja jednaku ili veću od 150.000.000,00 kuna ili

3. ima mogućnost biti sufinanciran iz fondova i programa Europske unije, a ukupna vrijednost kapitalnih troškova projekta jednaka je ili veća od 75.000.000,00 kuna ili

4. ostvaruje se na potpomognutim područjima, odnosno na području jedinica područne (regionalne) samouprave I. skupine ili na području jedinica lokalne samouprave I. i II. skupine, sukladno s propisom kojim se uređuje regionalni razvoj Republike Hrvatske, a ukupna vrijednost kapitalnih troškova ulaganja na potpomognutom području jednaka je ili veća od 20.000.000,00 kuna ili

5. ostvaruje se na otocima, a ukupna vrijednost kapitalnih troškova ulaganja na otocima jednaka je ili veća od 20.000.000,00 kuna ili

6. za projekte koji spadaju u područje poljoprivredne proizvodnje i ribarstva, a ukupna vrijednost kapitalnih troškova ulaganja jednaka je ili veća od 20.000.000,00 kuna.

(2) Uz ispunjavanje kriterija iz stavka 1. ovoga članka privatni projekt može biti proglašen strateškim ako se odnosi na:

1. proizvodno-prerađivačke aktivnosti ili

2. razvojno-inovacijske aktivnosti ili

3. aktivnosti poslovne podrške ili

4. aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti ili

5. aktivnosti u energetskom sektoru ili

6. infrastrukturne aktivnosti ili

7. aktivnosti u poljoprivrednom sektoru i sektoru ribarstva.

(3) Aktivnosti iz stavka 2. točaka 1. – 4. ovoga članka definirane su propisima kojima se uređuje poticanje investicija.

(4) Prigodom odabira projekata koji se kandidiraju i određuju kao strateški, mora se utvrditi da oni nisu u suprotnosti s obvezama preuzetim međunarodnim ugovorima i da su u skladu sa strateškim dokumentima Europske unije i Republike Hrvatske.

(5) Obrazac Kontrolne liste usklađenosti prijavljenog strateškog projekta s kriterijima za odabir iz stavka 1. ovoga članka propisuje pravilnikom ministar nadležan za područje gospodarstva.

Postupak prijave projekta i javni poziv

(1) Projekte prijavljuje zainteresirani investitor.

(2) Zainteresirani investitor može biti Republika Hrvatska, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, fizička osoba, trgovac pojedinac te svaka druga domaća i strana pravna osoba. Kada je zainteresirani investitor Republika Hrvatska, projekt predlaže središnje tijelo državne uprave ili državna agencija nadležna za investicije u čiju nadležnost projekt spada.

(3) Zainteresirani investitor prijavljuje projekt radi njegova proglašenja strateškim projektom središnjem tijelu državne uprave nadležnom za gospodarstvo.

(4) Vlada Republike Hrvatske može uputiti javni poziv zainteresiranim investitorima za ulaganje i provedbu pojedinačnog strateškog projekta kada procijeni da je to od interesa za Republiku Hrvatsku, a s ciljem privlačenja investicija i postizanja odluke da investitori svoje investicije realiziraju na području Republike Hrvatske. Javni poziv upućuje se preko središnjeg tijela državne uprave nadležnog za gospodarstvo objavom na mrežnim stranicama.

(1) U prijavi projekta zainteresirani investitor navodi opis projekta i detaljno objašnjenje o ispunjavanju kriterija iz članka 5. ovoga Zakona te dostavlja dokumente i druge podatke i dokaze o projektu na temelju kojih se procjenjuje udovoljavanje propisanim uvjetima.

(2) Zainteresirani investitor uz prijavu prilaže i elaborat koji sadrži:

1. idejni opis, status i lokaciju projekta

2. strateški, poslovni i financijski plan te plan investicija za konkretan investicijski projekt za razdoblje od pet godina

3. dokaz o financijskoj sposobnosti/osiguranim izvorima financiranja projekta

4. detaljni profil društva, uključujući povezana društva te referentnu listu

5. potvrdu da je ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno s posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza

6. dokument izdan od bankarskih i drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta ne stariji od 30 dana.

U slučaju kada je zainteresirani investitor za potrebe projekta otvorio društvo posebne namjene koje posluje kraće od šest mjeseci na području Republike Hrvatske, osnivač društva dužan je dostaviti podatke o financijskoj sposobnosti ovjerene od nadležnog tijela u državi sjedištu investitora, a posebice: revidirano financijsko izvješće za zadnje dvije godine poslovanja, podatke o solventnosti ovjerene od strane nadležne bankarske/financijske institucije, te osnovne financijske pokazatelje poslovanja za zadnje dvije godine.

(3) Točke 3. – 6. iz stavka 2. ovoga članka ne odnose se na javne investicijske projekte.

Source: http://adviso.hr/investicijski-projekti/

dm-investment.org

Categories

Internet Investiranje
Inwestycja w Internecie
Kako povećati konverziju stranice
Kako povečati pretvorbo spletne strani
Moderan zavjese
Modne zasłony
Rideaux: service, conseil
Wszystko o butach
Інвестування в інтернеті
Все о кроссовках
Все про кросівки
Готовые шторы: цена, отзывы
Готові штори: ціна, відгуки
Дах і будинок: поради, послуги
Дизайн интерьера дома: цена, отзывы
Дизайн интерьера: цена, отзывы
Дизайн интерьеров: советы, цена
Дизайн інтер'єру будинку: ціна, відгуки
Дизайн інтер'єрів
Дизайн інтер'єрів: поради, ціна
Димпломы, переводы документов: услуги, цены
Диплом, переклади документів: послуги, ціни
Для ділянки і будинку: матеріали, поради
Для участка и дома: материалы, советы
Дубленки
Дублянки
Инвестирование в интернете
Как повысить конверсию сайта
Канцтовари: бренд, ціна
Канцтовары: бренд, цена
Кожанные куртки
Крыша и дом: советы, услуги
Магазин трикотажа: выбор, цены
Магазин трикотажу: вибір, ціни
Модные шторы
Модні штори
Пошив штор: услуги, советы
Пошиття штор: послуги, поради
Проектирование вентиляции: услуги, цены
Проектування вентиляції: послуги, ціни
Регистрация общественной организации
Ремонт автомобилей
Ремонт автомобілів
Реєстрація приватного підприємства
Спортивная обувь: отзывы, цена
Спортивне взуття: відгуки, ціна
Шкіряні куртки
Як підвищити конверсію сайту
インテリアデザイン
ダポキセチン
治療薬 通販
薬 比較